Bijstand nodig? 051 70 35 17
Aansprakelijkheid

Vaakgestelde vragen

Een full omniumverzekering is een aanvullende autoverzekering die schade aan uw eigen voertuig dekt, inclusief aanrijdingen in fout, brand, diefstal, vandalisme, natuurrampen en glasbreuk.

Wanneer u een ongeval veroorzaakt, dekt de full omnium ook eigen schade aan uw voertuig.

Een omniumverzekering vergoedt de kosten van schade aan uw eigen voertuig bij gedekte gebeurtenissen, min de eventuele franchise. U betaalt een premie op basis van factoren zoals het type voertuig en uw rijgeschiedenis.

Een full omnium-autoverzekering is niet verplicht. Het is een optionele, aanvullende verzekering op uw BA-autoverzekering.

De full omnium of grote omnium dekt schade aan uw eigen voertuig door aanrijdingen, brand, diefstal, vandalisme, natuurrampen en glasbreuk.

Wanneer uw wagen ouder is dan vijf jaar, kiest u voor een mini-omnium. Eigenaars van een nieuwere wagen opteren voor een full omniumverzekering.

Een 'gewone' autoverzekering, de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Voertuig, is een verplichte verzekering voor iedereen. Omniumverzekeringen zijn aanvullende verzekeringen die ook eigen schade vergoeden.

Een full omnium dekt geen schade door slijtage of slecht onderhoud van uw wagen, schade aan uw banden (zonder overige schade aan uw wagen door hetzelfde ongeval), schade door vervoer van voorwerpen, overbelasting of laden en lossen van die voorwerpen, of schade veroorzaakt door het tanken van verkeerde of minderwaardige brandstof.

Waar een kleine omniumverzekering enkel schade door brand, (poging tot) diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en gevaren zoals aanrijding met dieren dekt, dekt een volledige omniumverzekering ook schade door eigen fout en vandalisme (waarborg materiële schade).

Een franchise bij een omniumverzekering is het bedrag dat u zelf moet betalen bij een claim voordat de verzekering de rest van de schade vergoedt. Het wordt meestal uitgedrukt als een vast bedrag of als een percentage van het verzekerde bedrag.

U kunt ook opteren voor een Engelse franchise: daarbij wordt een bepaald bedrag afgesproken, waarbij u de volledige schade zelf vergoedt zolang die onder dat bedrag blijft. Wanneer de schade hoger blijkt dan dat bedrag, vergoedt uw verzekering het volledige bedrag van de schadevergoeding.

U kiest zelf de duur van uw verzekering. Meestal wordt een polis voor één jaar vastgelegd, en zo jaarlijks verlengd.

Ook een motor kan omnium verzekerd worden. Contacteer uw verzekeraar bij Verzekeringen Trybou: we helpen u graag verder.

Een kleine omnium is een type autoverzekering dat een beperkte dekking biedt voor schade aan uw eigen voertuig, naast de verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

Een mini-omniumverzekering dekt over het algemeen schade aan uw voertuig als gevolg van brand, diefstal, glasbreuk, natuurrampen en aanrijdingen met dieren.

Een mini-omniumverzekering wordt meestal afgesloten voor een duur van één jaar en kan daarna jaarlijks worden verlengd.

Een full omnium dekt schade aan uw wagen waarvoor u zelf verantwoordelijk bent. Bij een mini-omnium is die dekking er niet.

Een omnium-verzekering (mini of full omnium) is niet verplicht. De enige verplichte autoverzekering in België is de gewone autoverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid). Het afsluiten van een mini-omnium of een volledige omniumverzekering is optioneel en kan afhankelijk zijn van uw persoonlijke voorkeur en de waarde van uw voertuig.

Een mini-omniumverzekering komt niet tussen voor lichamelijke schade van de tegenpartij.

Bij een mini-omnium hoort meestal geen vrijstelling of franchise, behalve soms voor diefstal. Contacteer gerust je verzekeraar bij Verzekeringen Trybou hoe jouw mini-omnium in elkaar zit.

Een vrijwilligersverzekering of 'Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers' beschermt vrijwilligers tegen mogelijke risico's en ongevallen die kunnen plaatsvinden tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Ook schade toegebracht aan derden wordt gewaarborgd

Een vrijwilligersverzekering is verplicht voor alle private en publieke rechtspersonen die onder de Vrijwilligerswet vallen. Ook feitelijke verenigingen die deel uitmaken van een koepelorganisatie, of die betaald personeel tewerkstellen hebben een verzekeringsplicht. Contacteer Verzekeringen Trybou voor meer informatie over uw verzekeringsplicht.

'BA' staat voor Burgerlijke Aansprakelijkheid. BA Vrijwilligers is een vrijwilligersverzekering die materiële en lichamelijke schade dekt door vrijwilligers actief in een organisatie.

De kosten van bijstand voertuig kunnen verschillen per verzekeraar en per dekking. U kunt kiezen uit verschillende pakketten, variërend van basisdekking tot uitgebreide dekking. Hoe meer risico u wil verzekeren, hoe hoger de premie is. Contacteer uw verzekeraar bij Verzekeringen Trybou om te kijken welk pakket best bij u past.

Pechverhelping is een bijstandsverzekering, die u helpt in gevallen van nood. Een pechverhelping-verzekering biedt meestal pechbijstand in heel Europa. U kunt rekenen op pechbijstand bij een platte batterij, platte band, ongeval, of zelfs wanneer u uw sleutels bent kwijtgeraakt of de verkeerde brandstof getankt heeft.

Elke formule heeft uiteraard z'n eigen bijzonderheden en voorwaarden. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

Wanneer u een verzekering Bijstand Voertuig heeft, belt u de alarmcentrale van uw pechbijstand. Die alarmcentrale is 24 uur per dag bereikbaar en kan u in verschillende talen te woord staan. Wanneer de alarmcentrale is ingelicht, komt een pechverhelper u helpen. Indien nodig, kan uw pechverhelper uw auto naar een garage slepen en een vervangwagen regelen.

Pechverhelping is niet standaard verzekerd wanneer u een (verplichte) verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid aangaat. Wanneer u de kosten van pechverhelping gedekt wil zien, gaat u een verzekering Bijstand Voertuig aan.

Bijstand na ongeval, in België, is door de meeste maatschappijen gratis voorzien.

Pechverhelping is niet verplicht in België. Het is een aanvullende verzekering. Wel is het verstandig om een bijstand voertuig verzekering af te sluiten als je veel onderweg bent met je auto. Zo kun je bij pech altijd rekenen op hulp van een professionele pechverhelper.

Burgerlijke Aansprakelijkheid brand en ontploffing is de verzekering die schade dekt die door brand en ontploffing aan derden wordt toegebracht. Voor bepaalde publiek toegankelijke inrichtingen is de BA Brand en Ontploffing verplicht.

Voor uitbaters van bepaalde inrichtingen die gewoonlijk voor publiek toegankelijk zijn is deze verzekering verplicht. U kunt de volledige lijst van verplichte instellingen hier terugvinden, of raad vragen aan uw verzekeraar bij Verzekeringen Trybou.

De term 'objectieve aansprakelijkheid' houdt in dat een slachtoffer van een brand of ontploffing in uw inrichting uw schuld niet hoeft te bewijzen. Ook zonder fout moet u het slachtoffer vergoeden wanneer die schade ondervindt. Objectieve aansprakelijkheid wordt ook soms 'foutloze aansprakelijkheid' genoemd, omdat u de schadelijder steeds moet vergoeden, zelfs wanneer u geen fout begaan heeft.

In principe is de eigenaar van een gebouw aansprakelijk voor brandschade. Wanneer de brand is veroorzaakt door een derde of defect toestel, of wanneer het gebouw wordt bewoond door huurders, wordt afgeweken van deze regel.

Foutloze aansprakelijkheid, ook wel objectieve aansprakelijkheid genoemd, houdt in dat iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor schade, zelfs als er geen sprake is van schuld of nalatigheid.

BA Uitbating is een verzekering voor ondernemingen die schade aan derden dekt, wanneer die schade onopzettelijk veroorzaakt wordt door u, personeel voor wie uw onderneming instaat, gebouwen, terreinen of materieel bij de uitoefening van uw activiteiten.

De verzekering BA uitbating is niet wettelijk verplicht, maar ze wordt sterk aanbevolen voor ondernemingen om zich tegen aansprakelijkheid te beschermen.

Een BA uitbating dekt de aansprakelijkheid van het bedrijf voor schade aan derden, zowel op de bedrijfslocatie als op andere locaties waar de activiteiten worden uitgevoerd. Meestal is uw onderneming standaard verzekerd in de EU.

U kunt uw Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating uitbreiden met een BA Na Levering, voor schade aan klanten of derden na levering, of na uitvoering van werken. Verder kunt u ook opteren voor een verzekering BA Toevertrouwde Goederen, voor schade aan goederen van derden die u toevertrouwd werden. Vraag zeker raad aan uw verzekeraar bij Verzekeringen Trybou voor meer informatie.

De waarborg BA Uitbating dekt schade die u veroorzaakt tijdens het werken. De BA Na Levering dekt schade veroorzaakt door geleverde goederen of werken.

Als zelfstandige of onderneming doet u er het best aan om u zo goed mogelijk te verzekeren tegen mogelijke risico's, maar volgens het Belgisch recht zijn een arbeidsongevallenverzekering verplicht, en een autoverzekering voor uw bedrijfsvoertuigen.
Verder zijn aantal verzekeringen verplicht, afhankelijk van uw bedrijfsactiviteit. Vraag raad aan uw verzekeraar bij Verzekeringen Trybou voor meer informatie.

Een groepsverzekering is een verzekeringspolis die door een werkgever wordt afgesloten ten behoeve van zijn werknemers, waarbij de werkgever premies betaalt en de werknemers in aanmerking komen voor bepaalde voordelen bij pensionering of overlijden.

Een groepsverzekering staat los van uw wettelijk pensioen, en heeft er geen invloed op.

De bijdrage die u als werkgever betaalt, is fiscaal aftrekbaar. Bovendien zijn de sociale bijdragen op de premies aanzienlijk lager dan de lasten op lonen. Zo is de groepsverzekering fiscaal interessant voor werkgevers. Ook werknemers betalen minder belastingen op het uitgekeerde pensioenkapitaal dan op salaris.

Wanneer u op pensioen gaat na een volledige beroepsloopbaan, wordt het opgebouwde kapitaal van de groepsverzekering (bestaand uit de gestorte premies plus intresten) uitgekeerd.

De bijdragen verschillen van bedrijf tot bedrijf. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een gegarandeerd rendement van 1,75% te verschaffen.

De werkgever betaalt de premies voor de groepsverzekering, maar soms kan er een deel worden ingehouden op het loon van de werknemer als eigen bijdrage.

Een groepsverzekering kan als deel van het loonpakket worden beschouwd, omdat het een extra voordeel is dat door werkgevers wordt verstrekt aan de werknemers. Een groepsverzekering is wel fiscaal voordeliger dan extra brutoloon.

Een groepsverzekering is in geen enkele sector verplicht: elke werkgever heeft de keuze om een groepsverzekering aan te bieden.

Een aanvullend pensioen (tweede pijler van de pensioenregeling) via groepsverzekering is niet hetzelfde als pensioensparen (derde pijler): bij pensioensparen spaart u zelf voor uw aanvullend pensioen, terwijl het aanvullend pensioen via groepsverzekering (deels) door uw werkgever wordt betaald.

Het RIZIV, of Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering, is een federale instelling van de sociale zekerheid. Het RIZIV organiseert, beheert en controleert onder andere de verplichte verzekering die u afsluit bij een ziekenfonds. Daarnaast sluit het ook een overeenkomst met verschillende actoren zoals ziekenfondsen en verzekeringsinstellingen over de tarieven die een geconventioneerde zorgverstrekker mag toepassen.

Een RIZIV-toelage is de jaarlijkse toelage die een geconventioneerde (tand)arts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige ontvangt, in ruil voor aansluiting bij de RIZIV-conventie. De toelage maakt deel uit van het sociaal statuut voor geconventioneerde zorgverleners.

Een RIZIV-polis is een individuele levensverzekering, die zorgt voor de opbouw van een aanvullend pensioen, overlijdensverzekering en solidariteitswaarborgen voor geconventioneerde zorgverleners. De polis wordt volledig gefinancierd door de RIZIV-toelage.

Wanneer u geconventioneerd bent, ontvangt u een jaarlijkse toelage van het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering. Dat RIZIV-contract kost u niets, maar levert u een aanvullend pensioen op.

Daarbovenop wordt 10% van uw premie in een solidariteitsfonds gestort, waardoor u recht heeft op financiële tegemoetkoming bij arbeidsongeschiktheid (met maandelijkse rente), overlijden, moederschap of ernstige ziekte.

Daarnaast kunt een voorschot nemen op uw gespaarde kapitaal om te investeren in vastgoed.

Een hospitalisatieverzekering is een aanvullende verzekering die u en uw gezinsleden beschermt tegen (vaak hoog oplopende) kosten van een ziekenhuisopname.

Een ziekteverzekering sluit u af bij het ziekenfonds, en is wettelijk verplicht. Dankzij die ziekteverzekering komt het ziekenfonds onder andere tussen bij kosten voor medische verzorging. Maar aangezien het ziekenfonds niet alle kosten dekt, is een aanvullende hospitalisatieverzekering geen overbodige luxe.

Een hospitalisatieverzekering heeft geen pasklare prijs. In de meeste gevallen baseert uw verzekeraar zich op een medische vragenlijst om uw premie te bepalen. Premies hangen namelijk af van uw persoonlijke situatie, en de franchise voor een eenpersoons- of meerpersoonskamer. Neem zeker vrijblijvend contact op met uw verzekeraar bij Verzekeringen Trybou om de kostprijs van uw hospitalisatieverzekering te kennen; we helpen u graag verder!

Zonder hospitalisatiesverzekering steunt u volledig op de verplichte ziekteverzekering, die slechts een deel van uw kosten dekt. De rest van uw medische kosten is voor eigen rekening.

U kiest zelf de reikwijdte van uw dekking, maar een hospitalisatieverzekering dekt onder andere de kosten van een opname in het ziekenhuis, bijstand in het buitenland en ambulante zorg. Raadpleeg uw verzekeraar bij Verzekeringen Trybou voor meer informatie over uw contract.

Met een bestuurdersverzekering is je bestuurder verzekerd voor lichamelijke letsels bij eigen (onopzettelijke) fout. Overige inzittenden vallen in België steeds onder zwakke weggebruiker.

Een bestuurdersverzekering dekt de kosten bij verwondingen na een ongeval waarbij u aan het stuur zat. Die kosten kunnen gaan van medische verzorging tot vergoeding bij arbeidsongeschiktheid en zelfs overlijden.

Bij een hospitalisatie na een ongeval krijgt u inderdaad een vergoeding voor die opname in het ziekenhuis. Die kosten beperken zich echter tot een welbepaalde periode rond de hospitalisatie. De bestuurdersverzekering gaat veel ruimer en vergoedt ook kosten wegens invaliditeit, overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Een bestuurdersverzekering is een aanvullende verzekering, en dus niet verplicht.

Een bestuurdersverzekering is niet verplicht, maar raden we wel aan. Zo bent u optimaal verzekerd voor uw verwondingen, wanneer u zelf een ongeval veroorzaakt.

Een omniumverzekering dekt wel schade aan je voertuig, maar geen lichamelijke letsels voor je bestuurder. Voor lichamelijke schade kan je rekenen op de tussenkomst van de bestuurdersverzekering.

  • Uw woonplaats

Woont u in een grootsedelijk gebied? Dan valt uw verzekering vaak wat duurder uit dan voor de bestuurders die op het platteland wonen.

  • Leeftijd en rijervaring

Een jonge bestuurder zonder rijervaring verzekeren is geen evidentie. Vaak wordt gekeken naar de maatschappij waar de ouders een klantenrelatie hebben.

Bij de opbouw van rijervaring kan, na het voorleggen van een gunstig schadeattest, aangeklopt worden bij maatschappij die jonge bestuurders beloont (zie


Het type verzekeringen dat je nodig hebt bij het opstarten van een vennootschap kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het soort bedrijf dat je hebt, de sector waarin je actief bent, de grootte van je onderneming en de wettelijke vereisten in jouw land of regio. Hier zijn echter enkele veelvoorkomende verzekeringen die veel ondernemers overwegen:

Aansprakelijkheidsverzekering:

Deze verzekering dekt je bedrijf tegen claims van derden voor letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt door jouw bedrijfsactiviteiten.
Bedrijfsmiddelenverzekering: Deze verzekering dekt materiële bezittingen van je bedrijf, zoals gebouwen, inventaris, apparatuur en voorraden, tegen schade of verlies als gevolg van brand, diefstal, vandalisme of andere bedrijfsgerelateerde gebeurtenissen.


Arbeidsongevallenverzekering (AOV)

Als je personeel in dienst hebt, kan een AOV verplicht zijn om de kosten te dekken in geval van letsel of ziekte als gevolg van het werk.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV): Vooral belangrijk voor dienstverlenende bedrijven, deze verzekering beschermt je tegen claims van klanten voor vermeende fouten, nalatigheden of verzuimen in de dienstverlening.


Rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering dekt de juridische kosten die voortvloeien uit geschillen, zoals arbeidsgeschillen, contractbreuk of intellectuele eigendomsgeschillen.


Ziektekostenverzekering voor werknemers

Als je personeel in dienst hebt, kan het verplicht zijn om een ziektekostenverzekering aan te bieden om hun medische kosten te dekken.


Aanvullende verzekeringen

Afhankelijk van je specifieke behoeften en activiteiten, kan het zijn dat je aanvullende verzekeringen nodig hebt, zoals diefstalverzekering, cyberverzekering, transportverzekering, enzovoort.


Het is verstandig om met een verzekeringsadviseur te praten om te bepalen welke verzekeringen het meest geschikt zijn voor jouw bedrijfssituatie en om te voldoen aan de wettelijke vereisten in jouw rechtsgebied.